אודות

עשרות שנים של נסיון מצטבר

פיננסיה פועלת יחד עם חברות ביטוח בליווי פרויקטים של מגורים בישראל, עם עשרות שנים של נסיון מצטבר של מאות רבות של יחידות דיור בהיקפים של עשרות מיליארדים.

מימון פרויקטים לבניה למגורים משנת 2015

פיננסיה מממנת פרויקטים של בניה למגורים משנת 2015 ומורכבת מההנהלה הבכירה של יוצאי בנק דיסקונט למשכנתאות, הכוללת את מנכ"לית הבנק אשר תחומי אחריותה כללו את ליוויי הבניה והערבויות שהנפיק הבנק, את המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של הבנק אשר בין יתר תפקידיו ניהל את מחלקת לווי פרויקטים לבניה וניהול הסיכונים של הבנק, הכולל ליווי, מעקב ופיקוח של פרויקטים רבים בשיטת הלווי הסגור המפוקח כמקובל כיום ובהיקפים של מיליארדי ₪. כמו כן, את קצין האשראי הראשי של הבנק, שניהל את אגף ליווי הפרויקטים של בנק דיסקונט למשכנתאות, הכולל את החיתום והליווי הסגור של פרויקטים לבניה, לרבות הערבויות שהופקו בגינן ואשר קודם לתפקידו בבנק, פיתח את מערך הליווי של בנק ירושלים.

מומחית בליווי בניה

פיננסיה מומחית בליווי בניה של פרויקטים למגורים, בקרה על היזם, ניתוח ומעקב שוטף אחר התקדמות הפרויקטים, מהעמדת הערבויות והאשראי להקמת הפרויקט ועד לקבלת טופס 4, איכלוס הבניה, רישום הבית המשותף, השבת ערבויות בעלי קרקע, מכר והערבויות נלוות.