טופס הסכמת לקוח כשיר

1
הרינו להצהיר ולהתחייב בפניכם בזאת כדלקמן: אני,
החתום בסעיף 2,
הנני משקיע הנמנה על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ני"ע (סעיפים 15א(ב)(1) ו- 44ל(א)(2)), היות ומתקיימים בי התנאים המפורטים להלן והמסומנים על ידי:

לקוח כשיר (משקיע יחיד, שאינו תאגיד)
מתקיימים בי התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק" ו-"התוספת הראשונה לחוק") ואני משקיע מסווג הואיל ומתקיים בי לפחות תנאי אחד מבין התנאים שלהלן:
(אנא סמנו בתיבות המתאימות והשיבו ביחד עם האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף המסומן):

עבור משקיע שהינו תאגיד:
אנא סמנו בתיבות המתאימות והשיבו ביחד עם האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף המסומן:

2
[במקרה בו המשקיע הנו תאגיד שכל בעלי המניות של הנם לקוחות כשירים] התאגיד החתום מטה הנו תאגיד בבעלות מלאה של הלקוחות הכשירים המפורטים להלן:לחץ על "שלח" לסיום ההצהרה ושליחתה לקרן
לאחר השליחה תועבר לעמוד כניסה להצעה. הכנס את הסיסמה שתקבל במייל חוזר