EnglishHebrew
אזור אישי
EnglishHebrew
איזור אישי

קיצבה מיידית

המושג קיצבה חודשית (או לחלופין "פנסיה חודשית" בלשון קרנות הפנסיה) –
מתייחס בתוכניות הגיל השלישי לתשלום חודשי המשולם לכל תקופת חיי העמית.
לפי צרכי העמית המבוטח והעדפותיו – ניתן לייצר תוכנית המשלמת כבר
מעתה את הקיצבה החודשית לכל חייו. זוהי התוכנית "קיצבה מיידית".

להסבר מפורט וצפיה בסרטוני שיווק – נא לחץ כאן לאתר חברת "מגדל" .

לטופס הצטרפות לביטוח קיצבה מיידית – לחץ כאן


קיצבה נדחית עם ביטוח סיעודי – "מיגדלור לפרישה"

באמצעות מחשבון "מגדלור לפרישה" תוכל לחשב עבור הלקוח שלך את
סכום הקצבה החודשית שיקבל עבור הפקדה חד פעמית.

מגדלור לפרישה הינה תוכנית ייחודית מבית "מגדל" המאפשרת לך תמורת
הפקדה חד פעמית, לקבל קצבה חודשית החל מהמועד שתבקש לכל ימי חייך.
במקרה של מצב סיעודי (כהגדרתו בפוליסה) תשולם לך הקצבה שרכשת
באופן מיידי (בתום תקופת המתנה של 60 יום בלבד).
הקדמת תשלום הקצבה במקרה סיעוד הינה אופציונאלית ותבוצע בכפוף לבקשתך.

ניתן להצטרף לתוכנית הן כתוכנית גמל – (כסף שמקורו בתוכנית גמל הוני שנצבר
לפני 31/12/2007 – עם הטבת מס לעצמאי, שימור זכויות של הכספים ההוניים
ופטור מלא ממס רווח הון) והן כתוכנית פרט שאינה כפופה לחוק קופות הגמל –
קרי – כסף פנוי שמאפשר קיצבה פטורה ממס.
גיל מינימלי להצטרפות לתוכנית הזאת – הינו 60.
פרק זמן מינימלי לדחיה של תשלומי הקיצבה מעת ההצטרפות הינו 5 שנים.

לטפסי  הצטרפות:
"מיגדלור לפרישה" פרט (לכספים שאינם כפופים לכללי קופת גמל) – לחץ כאן
"מיגדלור לפרישה" גמל (לכספים הכפופים לכללי קופת גמל) – לחץ כאן
ניתן לנייד לכאן כספי גמל/תגמולים הוניים

 קיצבה נידחית ללא ביטוח סיעודי

קיצבה נדחית הינה תוכנית למימוש הקיצבה החודשית החל ממועד מאוחר יותר ולא
מהיום. הכסף שהופקד בתוכנית סגור לאותה מטרה שהוגדרה והקיצבה הראשונה
המתוכננת תשולם החל מהמועד שנקבע. לעומת קיצבה מיידית שהינה תוכנית לתשלום
הקיצבה החודשית החל מעתה.

לטופס הצטרפות לביטוח קיצבה נידחית – לחץ כאן

לקבלת שיחת יעוץ חינם מהמומחים שלנו

Open chat
Powered by