EnglishHebrew
אזור אישי
EnglishHebrew
איזור אישי

ביטוח מנהלים ופנסיה – הסבר כללי

ביטוח מנהלים הינו שם כותרת רחבה המתייחס לכל הסדר פנסיוני שהוא בין המעסיק לעובד
השכיר שלו.
ביטוח מנהלים הינו סוג של קופת גמל הנותנת מענה לעובד השכיר. על החלק שהעובד
משתתף בתגמולים הוא מקבל החזר/זיכוי מס הכנסה מיד בחודש ההפקדה או בדו"ח
שנתי ואילו המעסיק מכליל את חלקו בתגמולים כהוצאה מוכרת בהתחשבנותו למס.

ההוצאה המותרת למעסיק לניכוי הינה ההפקדה לפיצויים (משכורת קובעת אחת לשנה עבודה)
והפקדה לתגמולים עד לשיעור של 7.5% ואלה כוללים בתוכם את עלות הביטוח לאובדן כושר
עבודה. (תקרת השכר לתגמולים הינה 4 פעמים השכר הממוצע במשק – נכון ליולי 2014 סך
של 9,631 ש"ח).

עריכת ביטוח מנהלים יכולה לבוא לידי ביטוי הן בפוליסות ביטוח המוצעות על ידי חברות ביטוח
וכן בתוכניות פנסיה המנוהלות על ידי קרנות הפנסיה. לעיתים מתבצע שילוב בין האופציות על ידי
פיצול וחלוקת השכר בין שתיהן. כמעט לכל חברת ביטוח יש כיום בעלות או הסדר אחר עם
קרן פנסיה כלשהי. לקרן הפנסיה כמו גם לפוליסות הביטוח יתרונות וחסרונות.

יתרון קרן הפנסיה המקיפה נובע ממעורבות המדינה בהקצאת אגרות חוב ייעודיות לחלק
מהכספים הנצברים והיותה מטרית הגנה טובה ומקיפה לשאירי העמית עצמו במקרה אי כושר
עבודה. החסרון שבה נובע מהיותה של הקרן מעין קופה כללית של כלל העמיתים בה וכולם כאחד
מושפעים בתוצאות פעילותה. היא מושפעת ישירות מתוצאות האיזון האקטוארי שלה ומתוצאות
האיזון הדמוגרפי שלה מה שאין כך בפוליסות הביטוח המבטיחות מקדם קבוע ומובטח לחישוב
הקיצבה העתידית של העמית המבוטח. זהו היתרון הבולט בפוליסות הקיצבה הנ"ל בחברות
הביטוח. את פנסית השאירים הקבועה בקרן הפנסיה מחליף ביטוח הריסק למקרה מוות בפוליסת
הביטוח ואת פנסית הנכות הקבועה בקרן מחליף הביטוח לאובדן כושר עבודה בפוליסת הביטוח.
אלה מהוים נדבך מודולרי שניתן לשנות את היקפו בפוליסות ואילו בקרן הפנסיה אלה מוגדרים
ומוגבלים במידותיהם. הבחירה בין שתי האופציות תלויה בנתוני העמית המצטרף בנתוני משפחתו,
במצב בריאותו, ברצונותיו ובתפישת עולמו ואין למעסיק מה להתערב בכך.

השילוב בין שתי האופציות בא לנצל את היתרון היחסי של כל אחת משתי האפשרויות וזהו החלק
המקצועי המורכב הטמון בייעוץ הפנסיוני ובשיווק המוצר הנכון ללקוח.
זהו עיסוקנו וזוהי מומחיותנו.
ההסדרים הפנסיוניים לשכירים במשק מעוגנים בחוק. קיימת חובה על המעסיק להקים לעובד סל
זכויות סוציאליות ובתוכן גם הסדר פנסיוני.
חובת המעסיק נובעת מתוקפם של הסכם קיבוצי שנחתם בעבור או מכח צו הרחבה לעוסקים
באותו ענף או מכח הסכם מיוחד שנחתם בארגון או מכח הסכם אישי.
בכל מקרה, לא יפחת ההסדר מההסדר החל על פי חוק פנסיית חובה שנכנס לתוקף בינואר
2008. לחץ כאן להסבר על החוק.
אנו מציעים לך, ללא חיוב כספי, את שירותינו לספק לך חוות דעת משפטית לענין זה.
לצורך כך נא מלא את השאלון המצורף והעבר אותו אלינו ללא כל התחייבות מצידך להמשך הקשר.

לקבלת שיחת יעוץ חינם מהמומחים שלנו

Open chat
Powered by